• Αρχική

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Δωδεκανήσου μέσω του ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Δωδεκανήσου που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, όπως οι επενδύσεις στο σκάφος, ο αλιευτικός τουρισμός, συμπληρωματικές δραστηριοτήτες, όπως τα εστιατόρια, καταστήματα εμπορίου, δραστηριότητες εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πλην αλιευτικού) κλπ., επενδύσεις για εμπορία και μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και επενδύσεις που...[ read more ]

Continue Reading

Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2021-2022

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) των μαθητών, που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που έχουν πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μαθητών με προβλήματα μάθησης και προσφυγοπαίδων, με σκοπό να επιτευχθεί η παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, να ολοκληρωθούν οι σπουδές τους και να αποφευχθεί η μαθητική διαρροή...[ read more ]

Continue Reading

Υποστήριξη της αναβάθμισης της μουσικής εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Αναβάθμιση της Μουσικής Εκπαίδευσης στα Μουσικά Σχολεία: Εμπλουτισμός με εκπαιδευτικό δυναμικό μουσικών ειδικοτήτων,&nbsp;επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού&nbsp;μουσικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία σε θέματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της μουσικής τεχνολογίας και της ηχοληψίας, αναβάθμιση και εμπλουτισμός εξοπλισμού υποστήριξης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της μουσικής τεχνολογίας και της ηχοληψίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/7/2021 -...[ read more ]

Continue Reading

Ανάπτυξη περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Πελοπόννησο

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Σύσταση και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας ως επιχειρησιακής μονάδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που μετέχει στο Επιχειρησιακό δίκτυο Φορέων και Οργανισμών του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 22/7/2021 - 29/10/2021 </div>

Continue Reading

Μελέτες ωρίμανσης έργων α&apos; βάθμιας και β&apos; βάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης /συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων α’ βάθμιας&nbsp;και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας Κρήτης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Κρήτης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κρήτης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 10/5/2021 - 30/9/2021 </div>

Continue Reading

Μελέτες ωρίμανσης έργων Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης/συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Κρήτης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κρήτης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 12/5/2021 - 30/9/2021 </div>

Continue Reading

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τo σχολικό έτος 2021-2022 …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως...[ read more ]

Continue Reading

Μελέτες ωρίμανσης έργων Γ-βάθμιας Εκπαίδευσης, για το ΕΣΠΑ 2021-2027

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Με την παρούσα δράση προβλέπεται η χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης/συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΑΕΙ της Κρήτης (δε χρηματοδοτούνται από την παρούσα πρόσκληση οι μελέτες για την ανέγερση φοιτητικών εστιών, κτιρίων διοίκησης και ερευνητικών κέντρων).</div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Κρήτης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κρήτης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 12/5/2021 - 30/9/2021 </div>

Continue Reading

Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία (Σχολικό έτος 2021-2022)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το σχολικό έτος 2021-2022, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ατόμων με αναπηρία Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών...[ read more ]

Continue Reading

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (σχολικό έτος 2021-2022)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για σχολικό έτος 2021-2022, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): • Βρεφικοί Σταθμοί • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί • Παιδικοί Σταθμοί • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). </div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Κρήτης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Κρήτης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 2/8/2021...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter