Οικονομικές Mελέτες

Στόχος μας είναι να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στους πελάτες μας κατά τη διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης για την υλοποίηση ή μη μιας επένδυσης. Εξετάζουμε τη σκοπιμότητα της επένδυσης με οικονομοτεχνικούς όρους, διερευνώντας το κόστος αλλά και την εμπορική της προοπτική, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις εκτιμήσεις μας για το πώς αυτή αναμένεται να διαμορφωθεί μελλοντικά.

Αναλύουμε τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να αξιοποιήσει πρόσθετα κεφάλαια και εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Αξιολογούμε τις συνέπειες των χρηματοοικονομικών της αποφάσεων, όσον αφορά στη βιωσιμότητά της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποχρεώσεών της. Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, εκτιμώντας την προσφορά και τη ζήτηση της υπό εξέταση αγοράς, καθώς και τις τάσεις και προοπτικές της, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Οι περιφερειακές μελέτες μας αναδεικνύουν ευκαιρίες σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σχεδιάζουν και προτείνουν οικονομικές πολιτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης.

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς με την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, οι οποίες εξετάζουν τα οφέλη και τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων επενδύσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον, καθώς και τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν.

Οι υπηρεσίες μας:

 • Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας
 • Μελέτες αγοράς προϊόντων / υπηρεσιών
 • Περιφερειακές μελέτες
 • Περιβαλλοντικές μελέτες

Αναλυτικά:

 • Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας

  Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας ή μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης ενός οργανισμού ή μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της συνέχισης τους, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

  Μελετώντας τη σκοπιμότητα ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού πλάνου, εξετάζεται εάν και κατά πόσο θα μπορέσει να βρει εφαρμογή και να υιοθετηθεί από τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς στους οποίους θα απευθυνθεί κατά την υλοποίηση του ο οργανισμός, αλλά και να επιτελέσει κάποιο επιζητούμενο σκοπό εντός του οργανισμού.

  Με τον όρο βιωσιμότητα, επιβεβαιώνεται η δυνατότητα ενός οργανισμού να σχεδιάσει και να εκτελέσει όλα όσο προβλέπονται στο εξεταζόμενο επενδυτικό του πλάνο, καταστώντας το βιώσιμο και προσοδοφόρο, ούτως ώστε να αποσβέσει το επενδυτικό κόστος και να αποφέρει κέρδη.

  Η ομάδα των μελετητών μας, εστιάζοντας στα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά τόσο της αγοράς όσο και του οργανισμού, αλλά και τις δυνατότητες ή τις αδυναμίες του, καθώς και τις προοπτικές ή τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει, είναι σε θέση να προβλέψει:

  • τα οικονομικά του αποτελέσματα
  • τις αναμενόμενες ταμειακές του ροές ,
  • τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίων
  • την δυνατότητα ή μη εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων και την ενδεχόμενη ανάγκη αναδιάρθρωσής τους
 • Μελέτες αγοράς προϊόντων / υπηρεσιών

  Οι Έρευνες Αγοράς αποτελούν τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τις κατάλληλες ομάδες πληθυσμού με στόχο να βοηθήσει την επιχείρηση στη λήψη αποφάσεων (στρατηγικών και τακτικών) με το μικρότερο δυνατό ρίσκο για υπάρχοντα και νέα προϊόντα/υπηρεσίες και να ανακαλύψει νέες ευκαιρίες για τις δυνατότητες της επιχείρησης.

  Σήμερα που οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση κάθε είδους πληροφορίας η οποία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ή τη διατήρηση μίας επιτυχημένης πορείας. Μία από τις πλέον σημαντικές πηγές πληροφόρησης είναι η γνώμη του καταναλωτή/πελάτη η οποία, δια μέσου της Έρευνας Αγοράς, μπορεί να αξιοποιηθεί και να προστατεύσει τις μελλοντικές πωλήσεις και την απόδοση των επενδύσεων της επιχείρησης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

  Οι Έρευνες Αγοράς μπορούν να πάρουν πολλές μορφές, από ανεπίσημες και με εκ των προτέρων συγκέντρωση πληροφοριών (desk research), σε αυστηρά δομημένες και επιστημονικά σχεδιασμένες Έρευνες Αγοράς (field research).

  Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού & υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών Ερευνών Αγοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. Έρευνες Πελατολογίου
  2. Έρευνες Κλάδου
  3. Έρευνες marketing
  4. Έρευνες Προϊόντων
  5. Έρευνες ανθρώπινου δυναμικού
  6. Έρευνες Τοποθεσίας
  7. Συνδρομητικές κλαδικές έρευνες
  8. Υπηρεσίες Ποιοτικής ανάλυσης
 • Περιβαλλοντικές μελέτες

  Σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της χώρας, υποχρέωση μελέτης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπάρχει για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία πραγματοποιείται σε δύο (2) στάδια.

  Το πρώτο στάδιο αποτελεί η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), η οποία αποσκοπεί στην θετική γνωμοδότηση για το έργο, από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος (διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης).

  Το δεύτερο στάδιο αποτελεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), η οποία αποσκοπεί στην Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο.

Newsletter