Συμβουλευτικές Yπηρεσίες

Χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες μεθόδους για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης ή ενός περιουσιακού στοιχείου (παγίου ή άυλου) σε περιπτώσεις εξαγοράς, συγχώνευσης ή στρατηγικής συνεργασίας.

Αναλαμβάνουμε το συντονισμό της διαδικασίας του due diligence, ενώ ταυτόχρονα, εκπονούμε το business due diligence εξετάζοντας τις διοικητικές και λειτουργικές δυνατότητες μιας επιχείρησης. Επίσης, εντοπίζουμε, αξιολογούμε και προτείνουμε τις προς πώληση ή προς εξαγορά επιχειρήσεις.

Συμβάλλουμε στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης με την ανάπτυξη του κατάλληλου μοντέλου για την κατάρτιση προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την εκτίμηση του απαιτούμενου κεφαλαίου, την πρόβλεψη διαθέσιμης ρευστότητας, τον έλεγχο κατανομής και χρήσης των κεφαλαίων και την παρακολούθηση ή/και αναθεώρηση του βασικού χρηματοοικονομικού σχεδίου.

Στη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση καθορίζουμε τους επιχειρησιακούς στόχους, διερευνούμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης, τις εναλλακτικές πηγές εξεύρεσης κεφαλαίου, το σχεδιασμό της κατάλληλης σύνθεσης κεφαλαίου και την ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, με σκοπό τη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες μας στην αξιολόγηση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων αφορούν στη διαβάθμιση του επιπέδου κινδύνου που προκύπτει από την ακολουθούμενη χρηματοοικονομική πολιτική και την επιχειρησιακή λειτουργία μιας οικονομικής μονάδας, με σκοπό την υιοθέτηση της βέλτιστης πολιτικής ελέγχου και διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά:

 • Αποτιμήσεις
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση
 • Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων

 • Αποτιμήσεις

  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να εκπονήσει της μελέτη αποτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης ακολουθώντας τις γενικώς παραδεκτές μεθόδους αποτιμήσεων.

  Η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη στη περίπτωση:

  • της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων
  • της εισαγωγής νέου επενδυτή στην επιχείρηση μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
  • της πώλησης της επιχείρησης

  Οι μέθοδοι αποτίμησης που θα ακολουθηθούν θα επιλεγούν –αναλόγως της περίπτωσης- από τα ακολούθως αναφερόμενα μοντέλα αποτίμησης, όπως η Καθαρή Θέση της επιχείρησης, η Μέθοδος της Προεξόφλησης των Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, η Μέθοδος της Προεξόφλησης Μερισματικών Αποδόσεων και η Μέθοδος της Κεφαλαιαγοράς.

 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές

  Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες της, είτε ενεργούν ως υποψήφιοι αγοραστές είτε ως υποψήφιοι πωλητές.

  Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι αρκετά διευρυμένες, περιλαμβάνοντας υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υποβολής προσφοράς, την κατάλληλη στρατηγική, τις διαπραγματεύσεις και την επίτευξη επωφελών όρων για μια επιτυχημένη συναλλαγή.

  Κατανοώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επιδιώξεις κάθε επιχείρησης, σχεδιάζουμε την πιο κατάλληλη προσέγγιση για να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Την αποτίμηση της αξίας και τον εντοπισμό, την ανάλυση και ποσοτικοποίηση των βασικών συνιστωσών που δημιουργούν αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας-στόχου προς εξαγορά ή προς συγχώνευση
  • Την εξέταση όλων των δυνητικών υποψήφιων επενδυτών και εκτίμηση των πιθανών κινήτρων τους, ώστε να έχουμε την δυνατότητα να διαμορφώσουμε κατάλληλα τη στρατηγική διαπραγματεύσεων και προσφοράς από μέρους του πελάτη μας
  • Την παροχή πληροφοριών αναφορικά με την εκτιμώμενη αξία που αναμένεται να προσδώσει η εταιρεία-στόχος στον πελάτη μας και συμβουλευτική υποστήριξη για μια επιτυχημένη υποβολή προσφοράς
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλο το φάσμα των απαιτήσεων μιας συναλλαγής – από τον καθορισμό της δομής μιας συναλλαγής μέχρι την υποστήριξη του αγοραστή στις διαπραγματεύσεις και την επιτυχή ολοκλήρωσή της.
 • Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

  Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, αποτελεί το μέσο με το οποίο κάθε οργανισμός επιδιώκει να υλοποιήσει το στρατηγικό του σχεδιασμό και συνεπώς τους στόχους που έχει καθορίσει.

  Παράλληλα, αποτελεί ένα εργαλείο παρακολούθησης της λειτουργίας του οργανισμού και συνεπώς την πιο εύκολη αναγνώριση των ανταγωνιστικών συνθηκών, των προωθητικών ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

  Η τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος και φυσικά η συνεχής  παρακολούθηση και ο ανασχεδιασμός  του, όταν αυτός καθίσταται επιβεβλημένος, είναι συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν την επιτυχία του επιχειρηματικού σχεδιασμού από την αρχή μέχρι το τέλος.

  Με την συνδρομή των κατάλληλων επαγγελματιών και μεθοδολογιών, συντάσσουμε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων κάθε οργανισμού, με άξονα τα παρακάτω κύρια σημεία και αναλύοντας τις επιμέρους κατηγορίες:

 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση

  Η εταιρεία μας  αναλύει σε βάθος και αξιολογεί την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης και στη συνέχεια αναπτύσσει ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, προσδιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση έχει σαφή εικόνα της πραγματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται, γνωρίζει επακριβώς τις επιλογές εξόδου από τη δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα σενάρια διαφυγής που τις παρέχονται.

  Η μεθοδολογία που θα ακολουθείται περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • Φάση Α. Αποτύπωση της τρέχουσας Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης. Κατά τη Φάση Α’ είναι απαραίτητο να αποτυπωθούν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Επιχείρησης σε τρέχουσες αξίες και αν κριθεί απαραίτητο να αναμορφωθούν οι οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμοί), αφού ληφθούν υπόψη και οι σημειώσεις του Ορκωτού λογιστή-ελεγκτή. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση κατέχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, τότε είναι απαραίτητο να υπολογισθεί η τρέχουσα καθαρή θέση και των άλλων εταιρειών, προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία των συμμετοχών σε τρέχουσες αξίες. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η Επιχείρηση έχει παραχωρήσει κεφάλαια σημαντικού ύψους (είτε με τη μορφή του δανεισμού είτε των πιστώσεων) σε τρίτες εταιρείες, τότε πρέπει να υπάρχει ειδική μνεία επί των ενδεχομένων κινδύνων μη ανάκτησης των συγκεκριμένων κεφαλαίων. Η σκοπιμότητα της αποτύπωσης της τρέχουσας Καθαρής Θέσης της Επιχείρησης είναι σημαντική, αφού από αυτήν τεκμηριώνεται η δυνατότητα της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της –κάτι που είναι απαραίτητο να καταδειχθεί προς τις Τράπεζες, αφού αυτό αποτελεί το κρίσιμο στοιχείο για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης για τον ανασχεδιασμό της αποπληρωμής του δανεισμού.
  • Φάση Β. Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (BUSINESS PLAN) Το επόμενο βήμα της κατάλληλης προετοιμασίας αποτελεί η παρουσίαση προς τις τράπεζες μίας τεκμηριωμένης αλλά σύντομης και συμπαγούς πρότασης, από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα αποπληρωμής του δανεισμού από την Επιχείρηση με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και προϋποθέσεις. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται Επιχειρηματικό Σχέδιο στο οποίο παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση της Επιχείρησης και οι λόγοι που την οδήγησαν σ’ αυτήν, αναπτύσσονται οι ενέργειες (ρευστοποίηση παγίων, ανάπτυξη εργασιών, χρονοδιάγραμμα ανάκτησης απαιτήσεων κ.α.) στις οποίες θα προβεί η Επιχείρηση προκειμένου να αναστρέψει την αρνητική πορεία και τελικώς προβλέπονται τα οικονομικά αποτελέσματα και οι ταμειακές ροές των επόμενων χρήσεων από τις οποίες τεκμηριώνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του δανεισμού σε βάθος χρόνου με τους όρους και προϋποθέσεις που προτείνονται σ’ αυτό.
  • Φάση Γ. Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες και τους λοιπούς Πιστωτές

  Η εταιρεία μας θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις των φορέων της Επιχείρησης σας με τις Τράπεζες και τους άλλους πιστωτές για την υποστήριξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Newsletter