Τα μέτρα που ισχύουν από Παρασκευή 14.05 έως και Δευτέρα 24.05

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-05-2021 με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα...[ read more ]

Continue Reading

Δήλωση αποθεμάτων – Παράταση της υποβολής έως 12.7.2021 για τα αποθέματα Υγειονομικού υλικού και κατάργηση της δήλωσης αποθεμάτων τροφίμων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  53571/12.5.2021 με την οποία τροποποιείται η 63719/19.6.2020 ΚΥΑ σχετικά με τη δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων Με τη νέα τροποποίηση καταργείται η υποχρέωση δήλωσης τροφίμων (κρέας αιγοπροβάτων και αυγών) και δίνεται παράταση για τη δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού έως 12.7.2021 Αναλυτικά η απόφαση που τροποποιήθηκε πλήρως αναφέρει : Α’ ΜΕΡΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Άρθρο...[ read more ]

Continue Reading

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Προϋποθέσεις, δικαιούχοι, ύψος ενίσχυσης και άλλοι χρηστικοί πίνακες

Δικαιούχοι ενίσχυσης – Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους “Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και “Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04). – Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών – Οι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ Εξαιρούνται : – Επιχειρήσεις που...[ read more ]

Continue Reading

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Απριλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΓΔΟΥ 366 Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας...[ read more ]

Continue Reading

Μείωση ενοικίων – Οι ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων για Μάρτιο

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνο-ϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία: α) έχει ενεργό,...[ read more ]

Continue Reading

ΓΔΟΥ 232/2021

Άρθρο 1 Σκοπός 1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τον μήνα Ιανουάριο 2021. 2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε: α) σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020...[ read more ]

Continue Reading

Επιστρεπτέα προκαταβολή 6

Η ΓΔΟΥ 154/2021 ορίζει αναλυτικά Άρθρο 1 Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων 1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19: α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης...[ read more ]

Continue Reading

Α.1025/2021 Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία...[ read more ]

Continue Reading

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: ΚΥΑ ΓΔΟΥ 19/2021

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΓΔΟΥ 19/2021 ΦΕΚ 236/Β/25-1-2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού...[ read more ]

Continue Reading

Total Salary Contributions

form_structure_1=[[{"form_identifier":"","name":"fieldname4","shortlabel":"","index":0,"ftype":"fcurrency","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"GROSS SALARY","predefined":"","predefinedClick":false,"required":true,"exclude":false,"readonly":false,"size":"small","currencySymbol":"u20ac","currencyText":"EUR","thousandSeparator":".","centSeparator":",","noCents":false,"min":"","max":"","formatDynamically":false,"twoDecimals":false,"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname3","shortlabel":"","index":1,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"NET SALARY","predefined":"","required":false,"exclude":false,"size":"medium","eq":"fieldname4-(fieldname4*0.1412)","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":".","groupingsymbol":"","readonly":true,"noEvalIfManual":false,"formatDynamically":false,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""},{"dependencies":[{"rule":"","complex":false,"fields":[""]}],"form_identifier":"","name":"fieldname5","shortlabel":"","index":2,"ftype":"fCalculated","userhelp":"","userhelpTooltip":false,"tooltipIcon":false,"csslayout":"","title":"TOTAL CONTRIBUTIONS","predefined":"","required":false,"exclude":false,"size":"medium","eq":"fieldname4*0.3666","suffix":"","prefix":"","decimalsymbol":",","groupingsymbol":".","readonly":true,"noEvalIfManual":false,"formatDynamically":false,"hidefield":false,"fBuild":{},"parent":""}],{"0":{"title":"Fringes","description":"Calculator of total contributions","formlayout":"top_aligned","formtemplate":"cp_cff_13","evalequations":1,"evalequationsevent":2,"autocomplete":1,"persistence":0,"customstyles":""},"formid":"cp_calculatedfieldsf_pform_1"}]; The post Total Salary Contributions appeared first on Λογιστικό Γραφείο Μυτιληνός.

Continue Reading

Newsletter