• Αρχική

Έργα για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Έργα εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων στα νησιά.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 11/2/2019 - 29/3/2019

Continue Reading

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, αποτελεί ειδικό στόχο του γενικότερου στρατηγικού στόχου της στρατηγικής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για την διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλεονεκτήματος των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 5/2/2019 - 5/3/2019 (έως 16:00)

Continue Reading

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Συνοπτική περιγραφή: Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας΄.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 4/3/2019 - 15/5/2019

Continue Reading

Έξυπνη πρόβλεψη, προσέλκυση, προγραμματισμός και βιώσιμη διαχείριση αστικών τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη του Πειραιά …

Συνοπτική περιγραφή: Διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν στην προσέλκυση, προγραμματισμό και βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών και πολιτιστικών ποών στην πόλη του Πειραιά. Θα δοθούν κίνητρα (κυρίως άϋλα) για την ανάπτυξη, χρήση και αξιοποίηση τέτοιων εφαρμογών από επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα κλπ., οι οποίες θα «συντίθενται» στην πλατφόρμα DMS που πρόκειται να αναπτυχθεί.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής:...[ read more ]

Continue Reading

Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης …

Συνοπτική περιγραφή: Ενέργειες αναβάθμισης, ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της πόλης, στη λογική της προστασίας του πολιτιστικού αποθέματος και της ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΣερρώνΠερίοδος υποβολής: 5/2/2018 - 1/10/2018

Continue Reading

Διαχείριση βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή: Νέα έργα και δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 24/9/2018 - 31/1/2019

Continue Reading

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος …

Συνοπτική περιγραφή: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κλπ. που φοιτούν σε σχολικές μονάδες.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 22/6/2018 - 31/7/2018

Continue Reading

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/2/2019 - 31/5/2019

Continue Reading

Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών

Συνοπτική περιγραφή: Ενέργειες που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των λειτουργιών-υπηρεσιών οικοσυστήματος όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής αξιολόγησής τους.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και ΘάλασσαΠερίοδος υποβολής: 8/2/2019 - 30/12/2019

Continue Reading

Ανάπτυξη Τοπικών Ομάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Π.Ι.Ν.

Συνοπτική περιγραφή:   Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία διεπιστημονικών τοπικών ομάδων επαγγελματιών υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΤΟΜΥ) για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης, με έμφαση στην αγωγή υγείας της κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠερίοδος υποβολής: 28/1/2019 - 31/12/2019

Continue Reading

Newsletter