• Αρχική

Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας

Συνοπτική περιγραφή: Λειτουργική αναβάθμιση, βελτίωση και εκσυγχρονισμός σημαντικών οδικών αξόνων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας προκειμένου να συνδεθούν οι εσωτερικές παραγωγικές και τουριστικές ζώνες της Περιφέρειας με τα ΔΕΔ – Μ (βελτίωση των γεωμετρικών ή/και τεχνικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή κόμβων, γέφυρες, σημάνσεις, ηλεκτροφωτισμός κ.α.)Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 15/9/2016 - 27/10/2016

Continue Reading

Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα Υγείας

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα και δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 29/9/2016 - 28/2/2017

Continue Reading

Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιώνκαι βελτίωση της οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών …

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις που θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του «Προγράμματος Καλλικράτης» (νόμος 3852/2010), στη διεύρυνση της αποκέντρωσης, την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΟΤΑ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 23/9/2016 - 28/2/2017

Continue Reading

2η Πρόσκληση για έργα στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος …

Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση έργων στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και την βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια...[ read more ]

Continue Reading

Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις υποστήριξης του έργου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 22/9/2016 - 28/2/2017

Continue Reading

Χορήγηση υποτροφιών σε κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών με τίτλο Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/ Ερευνητριών

Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια του προγράμματος, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών χορηγεί υποτροφίες συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 6/9/2016...[ read more ]

Continue Reading

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Ενισχύσεων ερευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Συνοπτική περιγραφή: Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» βρίσκεται σε προδημοσίευση με σκοπό  στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την...[ read more ]

Continue Reading

Κατασκευή Μετρό Αθήνας

Συνοπτική περιγραφή: Επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς, συνολικού μήκους 7,6χλμ, κατασκευή 6 σταθμών και συρμοί του Μετρό Αθήνας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 7/9/2016 - 31/12/2020

Continue Reading

Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Κατασκευή και εξοπλισμός υποδομών φροντίδας παιδιών όπως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς και επέκταση / αναβάθμιση υφιστάμενων δομών φροντίδας παιδιών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 29/8/2016 - 31/10/2016

Continue Reading

Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης στη Δυτική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή: Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό για την ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΜακεδονίαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΚοζάνηςΠερίοδος υποβολής: 29/8/2016 - 27/10/2016

Continue Reading

Newsletter