• Αρχική

Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή: Παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία των δομών (π.χ. έπιπλα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συσκευές δημιουργίας και διατήρησης γευμάτων, συστήματα αποθήκευσης κ.α.) Εργασίες προσθήκης - μεταβολής όπου απαιτείται για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, ώστε να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΗπείρουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 5/12/2016 - 13/1/2017 (ώρα 14:00)

Continue Reading

Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων υποδομών υγείας σε συμφωνία με τη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Περιφέρειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/12/2016 - 31/1/2017

Continue Reading

Αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση των ήδη υφισταμένων υποδομών υγείας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, hardware, κλπ.)Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/12/2016 - 31/1/2017

Continue Reading

Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή: Η συγκεκριμένη δράση αφορά το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι...[ read more ]

Continue Reading

Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής

Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη του Εθνικού Μηχανισμού για το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής (ΕΣΚΕ) και αφορά τη Συστημική Παρέμβαση 4: Ανάπτυξη και λειτουργία Μηχανισμού για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, προστασίας και κοινωνικής συνοχής του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού...[ read more ]

Continue Reading

Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI

Συνοπτική περιγραφή: Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση. Ειδικότερα, στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειά...[ read more ]

Continue Reading

Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης

Συνοπτική περιγραφή: Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης για την υποστήριξη των μουσουλμανοπαίδων, το οποίο θα υλοποιηθεί σε μικρό αριθμό νηπιαγωγείων της Θράκης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 23/11/2016 - 22/12/2016

Continue Reading

Πρόστιμο 50.000 ευρώ για όσους δεν εγγραφούν στο ειδικό μητρώο καταλυμάτων που εκμισθώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Η σκιώδης φιλοξενία αποτελεί έκφανση της οικονομίας διαμοιρασμού και αφορά δραστηριότητες ευκαιριακής εκμίσθωσης ακινήτων. Η σύνδεση εκμισθωτή – μισθωτή γίνεται, κυρίως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία διευκολύνει την συναλλαγή και αμείβεται για την «μεσιτεία» της. Το μέγεθος της οικονομίας διαμοιρασμού στον ελληνικό τουριστικό κλάδο εκτιμάται στα 1,40 δισ. € ετησίως. Αναλυτικά στο θέμα αναφέρεται η απολογιστική έκθεση του Υπ. Οικονομικών...[ read more ]

Continue Reading

Επενδύσεις για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων από τη διάβρωση των ακτών στην Κεντρική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις προστασίας της ακτογραμμής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις περιοχές όπου παρατηρείται το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 21/11/2016 - 24/2/2017

Continue Reading

Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή: Χρηματοδότηση για 3 έτη των λειτουργικών εξόδων μίας δομής παντοπωλείου, ή μίας δομής συσσιτίου ή παντοπωλείου και συσσιτίου μαζί για 100-150 ωφελούμενους, ή μίας δομής φαρμακείου, ή τέλος του συνδυασμού, μίας δομής παντοπωλείου και μίας δομής φαρμακείου και μόνο για τους φορείς που δεν έτυχαν Απόφασης Ένταξης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2640/05-07-2016 (ΑΤΤ024) 1ης Πρόσκλησης της ΕΥΔ.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter