Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά …

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και εγκαταστάσεις τεχνολογικών φορέων του Υπουργείου Παιδείας.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 10/4/2019 - 31/12/2019

Continue Reading

5η Πρόσκληση του Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή: Η 5η Πρόσκληση με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και...[ read more ]

Continue Reading

Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια στην Περιφέρεια …

Συνοπτική περιγραφή: Προσανατολισμός στην εξωστρέφεια για τις μικρές, πολύ μικρέςκαι μεσαίες επιχειρήσεις με την συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΗπείρουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 18/2/2019 - 6/5/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια …

Συνοπτική περιγραφή: Προσανατολισμός στην εξωστρέφεια για τις μικρές, πολύ μικρέςκαι μεσαίες επιχειρήσεις με την συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΗπείρουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 18/2/2019 - 6/5/2019 (ώρα 15:00)

Continue Reading

Δράσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Βόρειο Αιγαίο

Συνοπτική περιγραφή: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με την κλιματική αλλαγή, με σκοπό στην ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας των εμπλεκομένων φορέων διαχείρισης καταστροφών (πυρκαγιές - πλημμύρες).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 11/2/2019 - 5/4/2019 (έως 16:00)

Continue Reading

Δημιουργία μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού / παραγωγικού ιστού και την προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια …

Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 11/2/2019 - 26/3/2019 (έως 14:00)

Continue Reading

Δράσεις ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή παρέμβασης, εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΟΧΕ Αθήνας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 15/2/2019 - 31/12/2020

Continue Reading

Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων στον Δήμο Αθηναίων

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάασεις με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 11/2/2019 - 31/12/2019

Continue Reading

5η Προκήρυξη του Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή: Η 5η Πρόσκληση με τίτλο «Σχέδιο επιχορήγησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικέςαγορές» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μεθοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα.Επιχειρησιακό...[ read more ]

Continue Reading

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Συνοπτική περιγραφή: Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας΄.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 4/3/2019 - 15/5/2019

Continue Reading

Newsletter