Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης φιλικότερων μορφών ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια της Στερεάς Ελλάδας, συμπληρωματικά …

Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 19/3/2018 - 30/4/2018

Continue Reading

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων. Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια τα οποία κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 9/3/2018 - 4/6/2018

Continue Reading

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες με στόχο τη μείωση των ενεργειακών τους αναγκών, και με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση επιτοκίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 8/3/2018 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Continue Reading

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ»

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες με στόχο τη μείωση των ενεργειακών τους αναγκών, και με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση επιτοκίου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 12/3/2018 (ώρα 12.00 μ.μ.) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Continue Reading

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων συνάθροισης κοινού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 12/3/2018 - 27/4/2018

Continue Reading

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στον τομέα της παιδείας (πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια εκπαίδευση) στην Περιφέρεια …

Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση-υγρομόνωση-κουφώματα, κλπ.) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ). Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις, για τις οποίες προβλέπονται και παρεμβάσεις εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας (αξιοποίηση γεωθερμίας).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 12/3/2018 - 27/4/2018

Continue Reading

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στον τομέα της υγείας (νοσοκομεία) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας (νοσοκομεία), με επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, υγρομόνωση, κουφώματα κλπ.) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ.).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 12/3/2018 - 31/5/2018

Continue Reading

Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στην Αττική

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις επέκτασης – αναβάθμισης υποδομών, στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες πρόνοιας στην Περιφέρεια Αττικής (π.χ. Βρεφικοί/ Βρεφονηπιακοί/ Παιδικοί Σταθμοί, Βρεφικοί/ Βρεφονηπιακοί/ Παιδικοί Σταθμοί για ΑμεΑ, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΑμεΑ, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, υποδομές που παρέχουν υπηρεσίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (πρώην ΚΑΠΗ), Δημοτικά...[ read more ]

Continue Reading

Προώθηση διεθνικών ερευνητικών έργων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2018) στη Δυτική Ελλάδα

Συνοπτική περιγραφή: Αύξηση της έρευνας και της καινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα και η περαιτέρω ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας διεθνούς επιπέδου στην παραγωγική διαδικασία μέσω της προώθησης διεθνικών ερευνητικών έργων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 20/2/2018 - 30/3/2018 (ώρα 16:00)

Continue Reading

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση και η υποστήριξη φοιτητών ΑΜΕΑ, φοιτητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) ή χαμηλών εισοδηματικών τάξεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για τη φοίτηση και την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ή σε ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες με χαμηλά εισοδήματα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,...[ read more ]

Continue Reading

Newsletter